Veel gestelde vragen

Wat doet een arbodienst?

Bedrijven kunnen een arbodienst inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Of om advies te geven bij het opzetten van een gedegen arbobeleid. Een arbodienst kan ook helpen om zieke werknemers weer zo snel mogelijk en verantwoord  aan het werk te krijgen. Dat betekent dat een arbodienst  meer dan alleen advies en ondersteuning  kan bieden op de wettelijk verplichte gebieden. MCS bijvoorbeeld wil haar klanten een pakket diensten bieden van preventie tot en met reïntegratie. Dus dienstverlening om mensen gezond aan het werk te houden en om mensen weer gezond aan het werk te krijgen.

Geeft de arbowet werknemers ook verplichtingen?

Jazeker. Van medewerkers wordt 'verantwoord gedrag' verwacht. Dit betekent bijvoorbeeld dat iedere medewerker zijn eigen veiligheid, maar ook die van anderen niet in gevaar mag brengen. En medewerkers moeten onder andere geldende veiligheids- en gezondheidsinstructies nakomen en materialen op een juiste manier te gebruiken.

Vallen uitzendkrachten ook onder de Arbo-wet?

Ja. De Arbo-wet is ook van toepassing op uitzendkrachten.

Mag een zieke medewerker op vakantie?

Ja: ziekte of arbeidsongeschiktheid is geen wettelijke belemmering om op vakantie te gaan. Natuurlijk moet een en ander wel in overleg met de werkgever worden geregeld. Bovendien is het van belang te weten of de vakantie negatieve gevolgen voor het herstel van de medewerker kan hebben. Om dit te kunnen beoordelen kan de werkgever de vakantieplannen van de werknemer aan de bedrijfsarts voorleggen.

Is mijn werkgever ook verantwoordelijk voor mijn werkplek thuis?

Ja, uw werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor uw werkplek thuis, maar u moet dit wel goed organiseren; uw bedrijfsarts kan u adviseren bij de beoordeling van uw werkplek.

Is werkdruk te meten?

Ja. Werkdruk wordt veroorzaakt door een complex van factoren die samen bekend staan als de psychosociale arbeidsbelasting. Die factoren bestaan uit:
1. Het werk zelf (de werkdruk in engere zin: werktempo en werkhoeveelheid, de emotionele belasting, de afwisseling in het werk en de regelmogelijkheden);
2. De werkorganisatie en de relaties op het werk (relaties met collega's, met de directe leiding, inspraak);
3. De arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld eventuele onzekerheid over de toekomst van de baan of zelfs het bedrijf).
De impact van al deze factoren is inderdaad te meten aan de hand van bestaande, betrouwbare vragenlijsten. Een inventarisatie en analyse van de psychosociale arbeidsbelasting, zeg maar: de werkdruk , is een noodzakelijke eerste stap in het opzetten van een preventief "werkdruk-beleid".

Hoeveel dagen is het zwangerschaps- en bevallingsverlof?

In totaal mag een werknemer die zwanger/bevallen is 16 weken zwangerschaps- en/of bevallingsverlof opnemen. Het zwangerschapsverlof begint 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Het bevallingsverlof begint na de geboorte en duurt 10 tot 12 weken afhankelijk van het aantal weken zwangerschapsverlof dat voorafgaand aan de bevalling is opgenomen.

Kunnen medewerkers met psychische klachten weer aan het werk?

Daar is in het algemeen geen eenduidig antwoord op te geven. Het is wel altijd goed om in zulke gevallen het advies van een bedrijfsarts in te winnen. De bedrijfsartsen van MCS kunnen u binnen enkele dagen een gericht re-integratieadvies geven, ook bij psychische klachten. En als het nodig is, kunnen ze dankzij hun netwerk zo nodig ook snel  externe deskundigen inschakelen, een werkplekonderzoek(laten) doen en zodra het  mogelijk is, terugkeer op therapeutische basis begeleiden.

Mag ik als een medewerker zelf contact opnemen met MCS?

Natuurlijk. Bijvoorbeeld met vragen  over uw gezondheid in relatie tot uw werk, uw werkplek of de omstandigheden in relatie tot uw werk. In de meeste gevallen ligt het voor de hand het contact eerst via de werkgever te laten lopen. Dus als u zich ziek meldt, moet u dit bij uw werkgever doen. Uw werkgever geeft vervolgens de ziekmelding aan MCS door. Fungeert de bedrijfsarts van MCS ook als vertrouwensarts, dan is direct contact natuurlijk de eerste optie.

Kan ik wisselen van bedrijfsarts?

Als er echt een gegronde klacht is over/tegen de bedrijfsarts van uw werk kan MCS incidenteel een andere bedrijfsarts inzetten.

Ik heb te maken met seksuele intimidatie, wat nu?

Als praten niet (meer) helpt, dan kunt u zich het beste wenden tot de vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf. Deze zal met u bepalen wat de beste manier is om het probleem op te lossen.
MCS heeft ook afspraken met deskundigen , die in geval van seksuele intimidatie of andere problemen kunnen optreden als vertrouwenspersoon. Daarover moet uw werkgever wel afspraken met MCS hebben gemaakt. Is dat het geval, dan kunt u contact opnemen met MCS.

Is MCS er voor mij bij een conflict binnen mijn bedrijf?

Dat hangt van de aard en het belang van het conflict af, maar in veel gevallen wel. De bedrijfsartsen van MCS zijn getraind en daarom specialisten bij uitstek als het gaat om het vinden van oplossingen in probleemsituaties op de werkvloer. Door middel van individuele gesprekken, probleemanalyse en organisatieonderzoek herstellen ze  aan de hand van een plan van aanpak en door middel van advisering en training van leidinggevenden de werksfeer en het productieniveau van uw bedrijf.
 

 

Veel gestelde vragen over MCS

Waar staat de naam MCS voor?

MCS staat voor Medical Company Services, sinds de oprichting van het bedrijf in 1990. Na de arbo-certificering in 1994, is de oorspronkelijke naam veranderd in MCS arbo.

Hoe lang bestaat MCS?

MCS is  in 1990 opgericht als bedrijfsgezondheidsdienst en is in 1994 een arbodienst geworden.

Waar is MCS gevestigd?

MCS is gevestigd in een  ruim praktijkpand op een bedrijventerrein aan de rand van Warmond, makkelijk bereikbaar vanaf de A44 Amsterdam-Leiden (Zie ook de routeplanner op de site). In het pand van MCS zijn ruim voldoende spreek- en onderzoekskamers.

Kan ik makkelijk parkeren bij MCS?

Voor het pand is een groot parkeerterrein waar altijd gratis kan worden geparkeerd.

Hoeveel mensen werken bij MCS?

Bij MCS-arbo werken 14 mensen:
4 artsen (3 bedrijfsartsen en een keuringsarts)
4 arbeidskundig casemanagers
1 medisch secretaresse
1 senior medisch assistente
1 webmaster
1 arbeids- en organisatiedeskundige
1 hogere veligheidskundige
1 arbeidshygienist

Werken er bij MCS ook arbo-artsen?

Bij MCS werken alleen geregistreerde bedrijfsartsen. Een arbo-arts is een algemene term voor een arts die zonder registratie werkt als bedrijfsarts.

Krijg ik een vaste bedrijfsarts?

Ja, ieder bedrijf dat een contract heeft met  MCS  krijgt een van de vijf artsen als vaste bedrijfsarts toegewezen. In voorkomende gevallen kunt u natuurlijk wel te maken krijgen met zijn of haar vaste vervanger als de eigen bedrijfsarts afwezig is.

Wij als bedrijf hebben een ISO-certificaat. Heeft MCS dit ook?

Ja. MCS heeft sinds 1994 haar ARBO-certificaat,  en is toen ook ISO- gecertificeerd. Om dit  ISO-certificaat te mogen voeren, wordt MCS jaarlijks 'doorgelicht'.

Welke deskundigen heeft MCS in huis?

MCS heeft een breed scala aan (medische) deskundigheden in huis. De kern bestaat uit zes bedrijfsartsen. De algemeen directeur van MCS is arbeids- & organisatiedeskundige. MCS heeft bovendien een samenwerkingsverband met de arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen van Arbode en Avensa, 2 adviesburo’s op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu.
De bedrijfsartsen van MCS werken voorts samen met een vast netwerk van arbeidsdeskundigen, bedrijfspsychologen, bedrijfsfysiotherapeuten, bedrijfsmaatschappelijkwerkenden en andere (para)medisch specialisten, naar wie zij ook kunnen doorverwijzen.

Is MCS een goedkope arbodienst?

MCS is geen prijsvechter, maar focust op kwaliteit. Omdat MCS alleen werkt met hoog opgeleid en gecertificeerd personeel, is MCS niet de meest goedkope arbodienst. Dankzij de nadruk op maximale kwaliteit, is de kans het grootst dat  problemen binnen een bedrijf kunnen worden voorkomen, dan wel beter en sneller worden opgelost. Daar zit de winst van werken met MCS.

Is MCS ook aangesloten bij een brancheorganisatie?

Ja, MCS is aangesloten bij de brancheorganisatie van arbodiensten:  BOA/BOREA.

Bezoekt MCS ook zieke werknemers thuis?

Zieke werknemers kunnen thuis worden bezocht als de werkgever dat wil. Dat doet MCS overigens doorgaans niet zelf, maar werkt hiervoor samen met de VCC.  Deze organisatie werkt met vakkundige en opgeleide controleurs die door het hele land verzuimcontroles uitvoeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen  bezoeken de bedrijfsartsen van MCS zelf medewerkers ook thuis.

Houdt MCS ook spreekuur op locatie van het bedrijf?

Bij voorkeur wel. Bij grote bedrijven is het goed en ook het meest praktisch om spreekuur op het bedrijf te houden. De bedrijfsarts is zo herkenbaar binnen het bedrijf en een bezoek aan de bedrijfsarts is laagdrempelig. Overigens doet MCS dit al vanaf het begin van haar bestaan. Werken op locatie van het bedrijf, zo leert de ervaring, is zowel voor MCS als voor de klant het plezierigst.

Waar houden de bedrijfsartsen van MCS gewoonlijk spreekuur?

Als een van uw medewerkers ziek wordt en het advies van de bedrijfsarts is nodig, dan is het meestal de eenvoudigste weg dat de medewerker  naar de praktijklocatie in Warmond komt om door een van onze bedrijfsartsen te worden gezien.

Hoe vaak kan MCS spreekuur houden, hoelang duurt een spreekuur?

Dit is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de wensen van de klant. Zie ook onder ‘contract’.