MCS arbo sponsort borstbeeld Jan Steen

Van zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 november 2008 is de eerste Kunstweek in Warmond gehouden. Een week lang stond Warmond in het teken van beeldende kunst. Er waren verschillende exposities in de galerieën in Warmond en workshops voor jong en oud. Tegelijk met de Kunstweek Warmond was ook de landelijke kunstweek. Als start van de week vond de onthulling van het borstbeeld van Jan Steen plaats.

Diversen

Wat kan ik doen met geplande evenementen?
Annuleer alle evenementen of laat deze doorgaan zonder publiek.

Wat moet ik doen als mijn werknemer geen kinderopvang heeft?
In deze situatie hebben werkgever en werknemer een verantwoordelijkheid om samen een oplossing te vinden. De werknemer moet zijn best doen om oppas te organiseren. Als werkgever kunt u de medewerker 1 of 2 dagen de tijd geven (calamiteitenverlof) om dat te regelen. Lukt dit niet, dan kan de werknemer vrije dagen opnemen of kijken of er andere vormen van (onbetaald) verlof mogelijk zijn, bijvoorbeeld ouderschapsverlof.

Wat moet ik doen als werknemers niet ziek zijn, maar ik geen werk meer voor ze heb (omdat ik mijn bedrijf vanwege overheidsmaatregelen heb moeten sluiten)?
Als er voor uw werknemer(s) geen werk meer is, dan bent u verplicht het salaris van uw werknemer door te betalen. U kunt mogelijk een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers kunnen door die noodmaatregel een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Werkgever kunnen zo werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. Om in aanmerking te komen voor NOW gelden specifieke vereisten. De regeling wordt momenteel inhoudelijk uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt.

Wat kunnen we doen om ons hoofd koel te houden en niet helemaal in de stress te schieten door alle berichten en maatregelen rondom het coronavirus?
Hier zijn 8 tips om de rust te bewaren en 3 tips om goed voor elkaar te zorgen, opgesteld door Jos Somsen, praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk.

8 tips om de rust te bewaren

1. Houd thuis een vaste dagindeling aan
2. Beperk de tijd dat je met het nieuws bezig bent
3. Zorg voor voldoende ontspanning en plezier
4. Doe ontspanningsoefeningen
5. Zoek contact met andere mensen
6. Beperk piekeren
7. Laat dingen waar je geen invloed op hebt los
8. Blijf in beweging en slaap goed

3 tips om goed voor elkaar te zorgen

1. Praat er over met kinderen
2. Maak contact met alleenwonenden en met oudere en kwetsbare mensen
3. Geef elkaar de ruimte

Klik hier voor het volledige artikel. 

bron: onzehuisartsen.nl


 

Vakantie(dagen) en reizen

Kan ik mijn werknemers nog naar het buitenland laten reizen?
De overheid raadt alle internationale reizen af (tenzij deze noodzakelijk zijn, het reisadvies geldt dus niet voor de transportsector en goederenvervoer) en maakt niet langer gebruik van de term ‘risicogebieden’. Deze term suggereert namelijk dat er nog veilige, virusvrije regio’s bestaan. Dit is niet meer het geval: de hele wereld heeft kleurcode oranje door de verspreiding van het coronavirus.

De door overheden afgekondigde maatregelen hebben vaak vergaande consequenties voor reizigers. Houd er rekening mee, dat de omstandigheden in een land momenteel snel kunnen veranderen. De overheid verleent bijzondere bijstand in het buitenland voor alle Nederlanders.

Wij adviseren u om werknemers die terugkeren uit het buitenland gedurende 14 dagen na thuiskomst preventief te laten thuiswerken. Heeft u momenteel werknemers in het buitenland, of die toch een noodzakelijke reis gaan maken, adviseren wij het volgende:
• Ga na of het noodzakelijk is dat werknemers nu worden teruggeroepen.
• Houd er rekening mee dat grenzen ad hoc kunnen worden gesloten, waardoor reizigers vast komen te zitten.
• Houd contact met werknemers die het buitenland bezocht hebben of bezoeken.
• Laat reizigers extra zorg besteden aan een goede hygiëne en realiseer u daarbij dat hygiëneproducten niet meer overal ter wereld verkrijgbaar zijn.
• Houd rekening met onvoldoende beschikbaarheid van medische voorzieningen, door de te verwachte overbelasting van de (mogelijk onderontwikkelde) gezondheidszorg.

Mijn werknemer heeft vakantieverlof opgenomen, maar door de huidige omstandigheden is de vakantie geannuleerd. Mijn medewerker wil het vakantieverlof intrekken maar ik heb minder werk. Ik wil de medewerker houden aan het van tevoren overeengekomen verlof. Mag ik dat doen?
U stelt op verzoek van de werknemer de vakantie vast. U hoeft niet te accepteren dat de werknemer alsnog werkt. Alleen als de werknemer ziek zou zijn, zou het hem/haar geen dagen kosten. Advies is wel om in het kader van goed werkgever- en werknemerschap met elkaar in gesprek te gaan en te proberen tot een oplossing te komen die voor beiden werkt.

Coronavirus: verplicht vrije dagen opnemen?
Het coronavirus heeft voor sommige bedrijven aanzienlijke gevolgen, bijvoorbeeld door een enorme afname van het werk of doordat werknemers ziek zijn. Werkgevers kunnen de schade proberen te beperken door werknemers te verzoeken vrije dagen op te nemen. Indien een werknemer daar vrijwillig gehoor aan geeft is er niets aan de hand. Het verplichten om vrije dagen op te nemen kan doorgaans niet.

De wet bepaalt dat iedere werknemer recht heeft op vakantie. De opbouw van vakantie vindt naar evenredigheid van de arbeidsduur per week plaats. Een werknemer met een voltijds dienstverband heeft recht op 20 vakantiedagen. Vaak bestaat er, op grond van cao of van de arbeidsovereenkomst, recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Veel werknemers hebben dan ook recht op minimaal 25 vakantiedagen per jaar bij een voltijds dienstverband.

De werkgever moet de werknemer ieder jaar in de gelegenheid stellen om vakantie op te nemen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat dit gebeurt conform de wensen van de werknemer, tenzij dit vanwege zwaarwegende redenen niet mogelijk is.

De werkgever mag wel met de werknemer afspreken dat er verplichte vrije dagen zijn. Dit moet dan staan in de arbeidsovereenkomst of in een cao. In de cao Metalektro staat bijvoorbeeld, dat een werkgever collectieve vakantiedagen mag vaststellen. Dit moet dan wel tijdig gebeuren, zo mogelijk voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen.

Coronavirus
Voor werkgevers biedt dit dus geen soelaas bij problemen die ontstaan in verband met het coronavirus. Ook indien er geen werk is, behoudt de werknemer het recht op salaris. Op grond van het recent gewijzigde 7:628 BW, behoudt de werknemer recht op loon, tenzij een risico voor rekening van de werknemer zou komen. Daarvan is geen sprake bij afname van het werk vanwege de corona-uitbraak.

Werktijdverkorting
Werkgevers kunnen wel werktijdverkorting aanvragen. Werktijdverkorting houdt kort gezegd in, dat voor de niet-gewerkte uren van werknemers een WW-uitkering aan de werkgever wordt betaald. De werknemer houdt recht op salaris. De mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen bestaat bij situaties van overmacht, zoals bij het coronavirus.

Het gaat hierbij om buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. De werkgever dient een vergunning hiervoor aan te vragen. De werktijdverkorting geldt voor een periode van maximaal 24 weken.

bron: ORnet.nl


 

Preventieve maatregelen

Welke werknemers moet ik weren van de werkplek?
Verdenking van het coronavirus bij een werknemer of zijn/haar gezinsleden is volgens ons voldoende om de werknemer van de werkplek te weren. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat werknemers met verkoudheids- of griepverschijnselen naar huis mogen worden gestuurd. Dit mag ook indien u twijfelt of een werknemer deze klachten vertoont. U mag directief en bij herhaling melden dat personen die voldoen aan één van onderstaande punten tijdelijk niet welkom zijn en worden verzocht de werkplek niet te betreden. Herhaal dit bij ieder eerste contact en doe het verzoek om eventuele afspraken om te zetten in telefonische afspraken.
• Milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) en/of koorts heeft.
• Nauw contact heeft gehad met een persoon met COVID-19. Nauw contact betekent:
o Het zich gedurende vijftien minuten binnen twee meter van de zieke bevinden.
o Het delen van een leefruimte met de zieke.
o Fysieke aanraking van een zieke (zoals handen schudden).
• De afgelopen 14 dagen zijn teruggekeerd uit het buitenland.
Als thuis blijven na nauw contact niet mogelijk is, zorg dan voor een individuele werkplek en laat deze werknemer contact met collega’s vermijden. Maak de werkplek na gebruik door de desbetreffende werknemer schoon met reguliere schoonmaakmiddelen. Zodra de werknemer (beginnende) gezondheidsklachten heeft, is het dringende verzoek dat hij in thuisisolatie gaat. Als een huisgenoot klachten heeft die erger worden (met koorts en/of benauwdheid) moeten alle huisgenoten zonder klachten ook thuisblijven. Ook dan zullen deze werknemers, omwille van de gezondheid van andere medewerkers, het beste geweerd worden van de werkplek.

Wie behoren er tot de groep werknemers met een kwetsbare gezondheid?
Werknemers met een kwetsbare gezondheid (kwetsbare werknemers volgens de RIVM-definitie) hebben een verhoogd risico op een ernstig ziektebeloop als zij besmet raken met het coronavirus. Dit betekent dat zij vaker ernstige complicaties krijgen, een langere hersteltijd en een grotere kans op overlijden hebben. Deze kwetsbare werknemers moeten daarom extra beschermd worden tegen besmetting met het coronavirus: in de privé- en werksituatie. Kwetsbare werknemers moeten grote groepen en het reizen met het openbaar vervoer volledig vermijden. Onder deze groep vallen in ieder geval:
• Zwangere werknemers.
• (Chronisch) zieke werknemers.

Welke preventieve maatregelen kan ik nemen?
Hygiënemaatregelen
Het dragen van mondkapjes of handschoenen door werknemers die hierin niet zijn getraind, werkt niet beschermend. Er is zelfs bewijs dat deze middelen kunnen leiden tot meer verspreiding als zij niet op de juiste manier worden gebruikt (klik hier voor meer informatie). Wat kunt u wel doen?
• Informeer werknemers over maatregelen ten aanzien van persoonlijke hygiëne. Hang hiervoor ook mededelingen op ter herinnering (bij de ingang, lunchruimtes en toiletten):
- Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.
- Zorg voor een goede handhygiëne. Was regelmatig de handen met water en zeep en droog af met papieren handdoekjes. Gebruik handalcohol met een terugvetter als er geen handenwasgelegenheid is. Als werkgever zorgt u dat de middelen voor een goede handhygiëne beschikbaar zijn en kunt u aandacht vragen voor de wasinstructie van het RIVM.
• Maak contactoppervlakken dagelijks meerdere keren schoon met reguliere schoonmaakmiddelen: handgrepen, leuningen, lichtknoppen, liftknoppen, balies, gereedschap, toetsenborden, computermuizen, telefoons, kranen, zeephouders, gootstenen, toiletten etc.
• Was servies en bestek met water en zeep. Bij voorkeur op een hoge temperatuur in de vaatwasser.
• Zorg voor een goede ventilatie en onderhoud uw airconditionings-/klimaatbeheersingssysteem. In theorie zijn de virusdruppels te zwaar om hierdoor opgezogen te kunnen worden.

Social distancing: contact met anderen verminderen
Als thuiswerken voor uw werknemers niet mogelijk is vanwege hun functie, moet u als werkgever zorgen voor passende maatregelen. U moet het aantal contacten verminderen en de afstand tussen mensen vergroten.
• Voorkom aanraking en zorg dat er geen handen worden geschud.
• Werknemers moeten op een afstand van anderhalve meter van elkaar kunnen blijven.
• Beperk samenkomsten in tijd, frequentie en aantallen.
• Werk in verschillende kamers van een beschikbaar pand.
• Spreid uw openingstijden en de tijden waarop wordt gewerkt en pauze wordt genomen.
• Beperk reisbewegingen.
• Stimuleer traplopen, gebruik met maximaal twee personen tegelijk de lift.
• Ventileer de werkruimtes goed.
• Plan bijeenkomsten in als online, videoconferencing of telefonisch.
• Annuleer alle evenementen of laat deze doorgaan zonder publiek.
• Ga in gesprek met werknemers in niet-kritische functies, zoals stagiairs.

Mag ik mijn werknemers preventief testen op corona?
Werkgevers mogen hun medewerkers niet preventief testen op corona. Dat is in strijd met de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt een uitzondering voor werkgevers in de zorg. Zij mogen hun werknemers wel controleren op corona. De AP maakt hierbij niet duidelijk wat onder ‘zorg’ wordt verstaan. Waarschijnlijk gaat het hier alleen om de curatieve zorgsector waar het noodzakelijk kan zijn voor werkgevers om hun werknemers te testen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Is het zinvol om mijn werknemers preventief te testen?
Werkgevers mogen niet screenen met behulp van temperatuurcontroles en vragenlijsten, vanwege juridische bezwaren vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een werkgever mag wel duidelijke instructies communiceren aan werknemers dat ze niet op de werkplek mogen komen als ze klachten hebben die passen bij het coronavirus.

Temperatuurmetingen aan de deur zijn overigens niet betrouwbaar. Het wordt veelvuldig internationaal toegepast, met infraroodthermometers waarbij geen aanraking nodig is. Deze temperatuurmeting is echter pas betrouwbaar nadat de persoon in kwestie een half uur geacclimatiseerd is. Daarbij wordt de werknemer die de metingen afneemt onnodig blootgesteld aan veelvuldige contacten. Een werkgever zou kunnen overwegen om deze werknemer te voorzien van beschermende kleding. Ook dat is ongewenst, gezien de tekorten aan beschermende kleding in de reguliere gezondheidszorg. Wij achten het opnemen van de temperatuur door werkgevers onbetrouwbaar en in strijd met de AVG.

Heeft het zin om een mondkapje te dragen ter bescherming tegen het virus?
Het dragen van mondkapjes of handschoenen door werknemers die hierin niet zijn getraind, werkt niet beschermend. Er is zelfs bewijs dat deze middelen kunnen leiden tot meer verspreiding wanneer zij niet goed gebruikt worden.

Wanneer mag een zieke werknemer weer terug naar de werkplek?
• Werknemers die ziek zijn geweest en die volledig zijn hersteld, kunnen weer aan het werk als ze 24 uur klachtenvrij zijn.
• Als een werknemer zelf niet ziek is, maar een huisgenoot/gezinslid klachten heeft die erger worden (met koorts en/of benauwdheid) moeten alle huisgenoten/gezinsleden zonder klachten thuisblijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermde contact met de zieke persoon. Zij mogen wel het huis uit voor noodzakelijke boodschappen.
• Ontwikkelen een persoon en diens gezinsleden binnen de incubatieperiode van veertien dagen geen ziekteverschijnselen, dan is het aannemelijk dat er geen gevaar meer is op besmetting en kan de werknemer – met inachtneming van alle maatregelen en indien thuiswerken niet mogelijk is – terugkeren naar de werkplek. Wordt een gezinslid van de werknemer wel ziek, dan begint daarmee de incubatieperiode van de werknemer opnieuw.
Terugkeer naar de werkplek van deze werknemers kan spanningen opleveren bij collega’s. Besteed hier aandacht aan, onder andere door werknemers vooraf te informeren en gerust te stellen. Schakel waar nodig via uw arbodienst de hulp in van externe professionals zoals een bedrijfsarts en/of bedrijfsmaatschappelijk werker.

 


 

Re-integratie en deelherstel

Wat doe ik met lopende en nieuwe (re-integratie)trajecten?
Uw bedrijfsarts blijft analyses en adviezen uitbrengen en als werkgever heeft u de verplichting deze zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan zijn dat u vanwege (de maatregelen rondom) het coronavirus een (re-integratie)traject voor individuele werknemers niet kunt uitvoeren. Maak hier duidelijk notitie van in uw eigen dossiervoering, zoals het Plan van aanpak. Welke maatregelen heeft u niet kunnen uitvoeren en waarom niet? Voor overige vragen verwijzen wij u naar het UWV.

Mijn bedrijfsvoering is geraakt en ik kan mijn werknemer niet laten beginnen met de werkhervatting die de bedrijfsarts heeft geadviseerd. Hierdoor wil ik geen deelherstel doorvoeren. Mag dat?
Nee, het deelherstel moet doorgevoerd worden. Motiveer in het Plan van aanpak dat werkhervatting door de coronacrisis niet mogelijk is.