Wat heeft de nieuwe arbo-wet voor u als klant van MCS arbo tot gevolg? 

Jongstleden is er een brief verstuurd naar alle organisaties die aangesloten zijn bij MCS-arbo met daarin de wijzigingen van de nieuwe Arbowet die voor u gelden. 

Aanhangsel contract arbozorg en verzuimbegeleiding
Uw organisatie is aangesloten bij MCS Arbo voor de verzuimbegeleiding en arbozorg

Wetsvoorstel
De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’. Dit wetsvoorstel wordt vaak afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet.

Van kracht
De nieuwe Arbowet gaat officieel in op 1 juli 2017. Het inwerkingstredingsbesluit tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is 19 juni 2017 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb.nr. 254).

Om te borgen dat uw contract nog steeds voldoet aan de wettelijke eisen, ontvangt u dit document dat als aanhangsel onlosmakelijk verbonden is met uw lopende contract

Doelstellingen en wijzigingen
Wat zijn de belangrijkste doelstellingen en wijzigingen? En wat zijn de gevolgen voor de contracten van werkgevers en werknemers met arbodiensten en bedrijfsartsen? U vindt het hieronder kort op een rij.

Doelstellingen

  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
  • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  • het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;
  • het basiscontract arbodienstverlening;
  • meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.

Wijzigingen
• Betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een ‘open spreekuur
Alle werknemers krijgen de gelegenheid om de bedrijfsarts te consulteren over
individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk;
Binnen veel bedrijven is dit bekend als het ‘arbeidsomstandighedenspreekuur'
of het open spreekuur. Iedereen die binnen de organisatie werkzaam is kan hiervan gebruik maken. Ook oproepkrachten, uitzendkrachten en tijdelijke contractanten. Via de werknemerssite van regiopoortwachters.nl kan de werknemer informatie terugvinden, bijvoorbeeld hoe aan te melden voor dit preventieve spreekuur

• bedrijfsarts moet iedere arbeidsplaats kunnen bezoeken en er moet een “adequate procedure” komen voor het afwikkelen van klachten.
Om optimaal invulling te kunnen geven aan de arbeidsgerelateerde zorg, of het nu gaat om preventie of om re-integratie bij ziekteverzuim, is een goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk een must. Bedrijfsartsen en andere professionals moeten de kans krijgen het bedrijf te leren kennen. Als uw bedrijfsarts het nodig vindt geeft u hem / haar de mogelijkheid om iedere werkplek in uw organisatie te bezoeken

• Recht van werknemer op second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt. Zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten moeten hiertoe contracten gaan afsluiten met andere arbodienstverleners.
In de gewijzigde Arbowet is de mogelijkheid van een second opinion opgenomen. Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Via de werknemerssite van MCS Arbo kan de werknemer informatie terugvinden om zich aan te melden ingeval de werknemer gebruik wil maken van een second opinion.

Evaluatie nieuwe Arbowet
De nieuwe Arbowet wordt in 2020 geëvalueerd.

Digitale toolkit Nieuwe Arbowet
Op www.arboportaal.nl/arbozorg staan de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet bij elkaar. Om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden van de OR of personeelsvertegenwoordiging goed te informeren over de wetsbepalingen, heeft het Arboportaal de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gemaakt. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. Bekijk de toolkit op www.arboportaal.nl/digitaletoolkit.